Preloader

Ładowanie...

ZMIANA TERMINU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.02.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu wykonywania u osób dorosłych

badań immunofenotypowych szpiku.

(kod CPV 85145000-7)

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa 2 (tel. 0-22 59-66-160) na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2019, poz. 2190.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie
na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania u osób dorosłych badań immunofenotypowych szpiku (kod CPV 85145000-7).

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie u osób dorosłych badań immunofenotypowych szpiku. Informacje na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań w okresie obowiązywania znajdują się
w Formularzu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania u osób dorosłych badań immunofenotypowych szpiku, należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania u osób dorosłych badań immunofenotypowych szpiku”, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala, pok. Nr 28 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia 24.02.2020 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020 r. o godz. 10.15 w gabinecie Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa (pokój nr 28). Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Szpitala (sekretariat, pok.
Nr 28) lub na stronie internetowej Szpitala www.szpitalkarowa.pl.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala www.szpitalkarowa.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 02.03.2020 r. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej lub Komisję Konkursową zasad przeprowadzania konkursu mogą składać środki odwoławcze: skargi lub protesty.

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KO

FORMULARZ UMOWY OŚWIADCZENIA

PROJEKT UMOWY

ZMIANA TERMINU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.02.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.