Zatrudnimy Pielęgniarki w Oddziale Endokrynologii Ginekologicznej   

Dyrekcja

Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie zatrudni

PIELĘGNIARKI  w Oddziale Endokrynologii Ginekologicznej   

Prosimy o składanie ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe oraz opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– stabilne warunki pracy,

– dodatkowe wynagrodzenie za staż oraz premię uznaniową,

– pełen pakiet świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe świadczenia

  z okazji świąt oraz możliwość korzystania z niskooprecontowanych pożyczek mieszkaniowych.

Wymagania:

Ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego albo pielęgniarstwa internistycznego.

Oferty zawierające w treści poniższą klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

prosimy składać na adres:

szkolenia@poczta.szpitalkarowa.pl

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej

ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych i Szkoleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalkarowa.pl;
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających  z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów  do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Warszawa dn. 22.08.2022 r.