PneumoOnko – program bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom i ciężkim zapaleniom płuc u osób z nowotworami

.

Informujemy, że Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przystąpił do programu:

PneumoOnko – program bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom i ciężkim zapaleniom płuc u osób z nowotworami

Program jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

Do programu zostaną włączone osoby zamieszkałe w m.st. Warszawie, które spełniły kryteria kwalifikacji do udziału w programie.

Kryteria formalne, które muszą zostać spełnione jednocześnie:

1.            Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia musi:
a.            mieszkać na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie miasta Warszawa w rozumieniu Kodeksu cywilnego [1] );
b.            udzielić świadomej zgody na udział w programie;
c.            złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu obejmującego szczepienie przeciw pneumokokom, finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
d.            złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała szkolenia w zakresie profilaktyki przeciw pneumokokom.

  Do programu zostaną zaproszone osoby:

  2.            wiek co najmniej 18 lat, z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi,
  3.            które nie rozpoczęły jeszcze leczenia radykalnego immuno/chemioterapią,
  4.            zamieszkują na terenie m.st. Warszawa,
  5.            które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
  6.            nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do takiego szczepienia, w tym przeciwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne.

   Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów włączenia do programu określonych powyżej oraz przedłożenie realizatorowi przez uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału w programie powoduje wyłączenie z programu. Ponadto, wyłączenie z programu powodują następujące kryteria:

   1.            wykonane wcześniej szczepienie szczepionką skoniugowaną PVC 13 lub PVC 20.
   2.            Obecność przeciwskazań do szczepienia szczepionką PVC
   •             Wcześniejsze rozpoczęcie chemioterapii przez pacjenta lub okres poniżej 2 tygodni do rozpoczęcia chemioterapii.
   •             Wcześniejsze zaszczepienie PPSV-23.

   Program realizowany jest od poniedziałku do piątku.

   Koordynatorem programu w Szpitalu jest p. Jadwiga Barańska, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu:  22 59 66 545 w godzinach 9.00-13.00


   [1] Weryfikacja na podstawie oświadczenia dołączonego do dokumentacji medycznej. W przypadku wystąpienia wątpliwości realizatora w tym zakresie, weryfikacja może nastąpić na podstawie dokumentu przedstawionego do wglądu realizatorowi (np. dowód osobisty, paszport, aktualny druk PIT, aktualne zaświadczenie z urzędu prowadzącego dział zajmujący się merytorycznie ewidencją ludności i inne)