Deklaracja Dostępności

Wstęp
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.
Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa ich nie spełnia.

Zawartość Deklaracji Dostępności
W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.

Wstęp Deklaracji
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2 w Warszawie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitalkarowa.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.
Strona nie jest zgodna z ustawą w następujących obszarach:
a)     danych kontaktowych oraz link do BIP,
b)     narzędzi kontaktowych (np. formularze, tłumacza migowego online),
c)      nawigacji,
d)     informacji dotyczących sytuacji kryzysowych,
e)     dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów.
Szpital dąży w 2021 roku do osiągnięcia dostępności strony internetowej na poziomie WCAG 2.1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data publikacji strony internetowej – 2016 rok
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej – grudzień 2020 rok

Rzecznik Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
SZPITAL KLINICZNY
im. ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
rzecznikprasowy@szpitalkarowa.pl

Możliwość przesyłania powiadomień o braku dostępności cyfrowej
rzecznik@szpitalkarowa.pl
annam@szpitalkarowa.pl

Aspekty techniczne
Serwis nie spełnia wytycznych technicznych związanych z dostępnością:

 •  Język stron serwisu – nieprawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – nieprawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – niespójna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – niezagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe – niewykluczone
 • Nagłówki – nie wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – nie użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) – nieprawidłowo zbudowane i opisane
 • Kontrast – wymaganie niespełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione

Aspekty informacyjne
Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor nie publikuje tekstów, zdjęć i plików tak, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – redaktorzy będą starali się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i poruszania się po Szpitalu.
  Wejście do Szpitala częściowo dostosowane. Posiada pochylnię ale bez dostosowanych barierek. Część klatek schodowych posiada obustronne barierki. Na każdy poziom Szpitala można dojechać windą. Niektóre toalety i łazienki są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Szpital nie posiada oznaczeń schodów, wind, przycisków oraz przeszklonych drzwi dostosowanych do osób niedowidzących. Szpital nie posiada tyflopam.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Szpital posiada trzy pętle indukcyjne: Rejestracja Izby Przyjęć, Rejestracja Specjalistycznej Polikliniki, Szatnia dla Pacjentów i Osób Odwiedzających. Szpital posiada w Izbie Przyjęć fotel ginekologiczny dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Szpital jest w trakcie procedury wyznaczającej miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego.