Preloader

Ładowanie...

Informacje dla pacjentów

Witamy w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej. Zdajemy sobie sprawę, że pobyt w szpitalu może być dla wielu z państwa nowym doświadczeniem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby czas spędzony u nas był jak najbardziej satysfakcjonujący. Naszym obowiązkiem jest informowanie państwa o wszystkim, co będzie się działo z państwem podczas pobytu w szpitalu.

Od ponad 100 lat naszą główną misją jest opieka nad kobietą w każdym wieku oraz nad noworodkiem.

Szpital przy ul. Karowej jest jednym z sześciu szpitali Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, funkcjonują tu:

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Jako ośrodek naukowy i dydaktyczny, szpital zapewnia wysokie standardy leczenia. Oddziały stacjonarne są wyposażone w wysokiej klasy aparaturę medyczną, zapewniającą wysoki standard i bezpieczeństwo procedur medycznych. Wykwalifikowany personel stosuje terapie rekomendowane przez światowe i polskie towarzystwa medyczne. Naszym celem nadrzędnym jest troska i szacunek dla każdego naszego pacjenta, a także przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i prawnych, przede wszystkim zachowanie tajemnicy lekarskiej i danych osobowych pacjenta.

Jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z pobytem w naszym Szpitalu prosimy o kontakt z:

 • naszym Specjalistą ds. Praw Pacjenta;
 • Sekretariatem odpowiedniej kliniki;
 • położną oddziałową oddziału, na którym planowany jest pobyt.

Zachęcamy do korzystania z okienka „Szukaj”.

Na terenie Szpitala działa infokiosk, w którym znajdą państwo przydatne informacje, które pomogą państwu poruszać się po terenie lecznicy.

Państwa zdrowie jest dla nas najwyższą wartością. Dla nas jest ważne, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiązać problemy związane z planowanym pobytem w oddziałach szpitalnych czy podczas wizyt lekarskich w poliklinice. Do tego służy zamieszczony poniżej katalog ważnych informacji.

Ochrona prywatności i intymności pacjenta. Składanie skarg i wniosków

Zespół Szpitala dąży do poszanowania godności osobistej każdego pacjenta, jego praw, wyznania i obyczajów.

Dla Państwa wygody na stronie internetowej naszego szpitala została zamieszczona treść Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z ustawą można zapoznać się przed planowanym pobytem, tekst ustawy jest dostępny w Izbie Przyjęć Szpitala oraz w każdym oddziale. W szpitalu zatrudniony jest Specjalista ds. Praw Pacjenta (tel. 22 59 66 193), który udzieli Państwu informacji o przysługujących prawach.

Jeżeli uważa Pani, że Pani prawa jako pacjenta zostały naruszone, może Pani:

 • powiedzieć o tym bezpośredniemu przełożonemu osoby, która, Pani zdaniem, te prawa naruszyła,
 • wpisać uwagę do zeszytu skarg i wniosków dostępnego w każdym oddziale,
 • złożyć skargę ustną lub na piśmie do lekarza prowadzącego oddział lub położnej lub pielęgniarki oddziałowej,
 • złożyć skargę ustną lub na piśmie do dyrektora szpitala,
 • złożyć skargę u Rzecznika Praw Pacjenta i w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;

  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Rola pacjenta w podejmowaniu decyzji o leczeniu

Szpital jest placówką publiczną, obowiązują nas światowe standardy leczenia, zwłaszcza w kwestii ratowania życia i zdrowia. Prawem pacjenta jest czynny udział w decydowaniu o własnym zdrowiu, zwłaszcza wyrażania zgody lub sprzeciwu wobec proponowanych zabiegów, terapii, leków, udziału w badaniach klinicznych. Jeżeli ma Pani jakiekolwiek wątpliwości, prosimy zadawać pytania – postaramy się, aby żadne nie zostało bez odpowiedzi.  Dotyczy to każdej czynności personelu dokonywanej podczas pobytu w szpitalu.

Jeżeli Pani nie zgadza się z proponowaną procedurą, prosimy o poinformować o tym lekarza,  położną lub pielęgniarkę. Zostanie to odnotowane w historii choroby, a także zostanie Pani poinformowana o konsekwencjach takiej decyzji.

Zgoda na przyjęcie do szpitala

Przy przyjęciu do Szpitala będzie Pani poproszona o pisemne wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala i wypełnie niezbędnych formularzy. Jest to potrzebne w celu:

 • ewidencji Pani pobytu,
 • umożliwienia wykonywania zleceń drogą elektroniczną,
 • rozliczenia Pani pobytu w szpitalu z ubezpieczycielem,
 • prowadzenia wymaganych statystyk.

Będzie Pani poproszona o wskazanie osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o Pani zdrowiu i wglądu do Pani dokumentacji medycznej, zarówno za Pani życia jak i po śmierci. Zgoda obejmuje również upoważnienie do odbioru wyników badań. Poprosimy o wskazanie wybranej przez Panią osoby, podanie jej imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu.

Za osoby nieletnie zgodę na przyjęcie do szpitala podpisuje rodzic lub ustawowy opiekun. Zgoda pisemna będzie  wymagana przed zastosowaniem inwazyjnych procedur medycznych, odpowiednie formularze otrzyma Pani w oddziale szpitalnym w trakcie pobytu.

Może Pani nie wyrazić zgody na udzielanie informacji o Pani zdrowiu i udostępnianie dokumentacji medycznej ani rodzinie, ani innym osobom.

Niezbędne dokumenty 

Jeżeli pobyt w szpitalu jest planowany, prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, numeru NIP własnego oraz NIP pracodawcy (jeżeli potrzebne będzie zwolnienie).

Identyfikacja pacjenta

Przy przyjęciu do szpitala otrzyma Pani opaskę identyfikacyjną na rękę, która powinna zostać na przegubie do końca Pani pobytu w szpitalu. Prosimy nie zdejmować jej na noc, ani idąc pod prysznic, ani podczas żadnej czynności wykonywanej podczas pobytu w szpitalu. Opaska ta zawiera dane, wg których możemy zidentyfikować Panią w przypadku braku możliwości nawiązania z Panią kontaktu (np. utrata przytomności i in.).

RODO

25 maja 2018 r. weszły w życie nowe unijne przepisy – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Szpital Karowa Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;

2) administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (dot. np. laboratoriów zewnętrznych, kancelarii prawnych, dostawców oprogramowania, zewnętrznych audytorów, zleceniobiorców świadczących usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Z zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

5) Prawo państwa do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez szpital, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

6) Prawo państwa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez szpital nie znajduje zastosowania, gdyż mogłoby utrudnić realizację celów zdrowotnych.

7) Prawo Państwa do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez szpital, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

8) Prawo Państwa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez szpital, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

Płatności

Osobami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych są:

- osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza, dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie.

Aby uzyskać świadczenie, należy przy przyjęciu do Szpitala mieć dowód osobisty. Personel Izby Przyjęć sprawdzi, czy ma Pani prawo do nieodpłatnych świadczeń medycznych w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia o nazwie „Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców”, w skrócie eWUŚ. Gdyby się okazało, że system nie wykaże prawa do świadczeń, będzie musiała Pani napisać oświadczenie, że jest Pani ubezpieczona. W przeciwnym razie, powinna Pani wpłacić zaliczkę i po wyjściu ze szpitala uregulować rachunek zgodnie z kosztami udzielonych świadczeń.

Szpital świadczy odpłatnie usługi zdrowotne również dla osób nieubezpieczonych oraz usługi nieobjęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. TU CENNIK.

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny naszych pacjentów odbywają się codziennie, w godzinach 12:00-20:00. Prosimy o niewprowadzanie na teren oddziałów dzieci poniżej 12 roku życia, przestrzeganie zasad higieny, niesiadanie i niekładzenie się na łóżkach pacjentek. Prosimy uwzględniać fakt, że sale są najczęściej wieloosobowe, a inne pacjentki potrzebują wypoczynku po trudach porodu czy operacji.

Szpital nie ma parkingu, w okolicy szpitala obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Szczegóły regulaminu odwiedzin tu.

Pokój pacjentki

Dążymy do tego, aby pobyt pacjenta w naszym szpitalu był jak najbardziej komfortowy. Pokoje są najczęściej dwu- lub trzyosobowe, ale są też pokoje, w których mieści się więcej łóżek. Prawie każdy pokój jest wyposażony w węzeł sanitarny z prysznicem, umywalką, muszlą klozetową. Do dyspozycji każdej pacjentki jest sterowane łóżko, indywidualna szafka, oświetlenie w panelu nad łóżkiem oraz alarm do wzywania położnej.

pat cia1

Leki pacjentki

Bardzo prosimy o przygotowanie listy leków, które Pani przyjmuje, zwłaszcza jeżeli są to: kwas acetylosalicylowy, ibuprofenum, insulina, suplementy diety, witaminy, zioła. Prosimy o poinformowanie lekarza o uczuleniach na leki, lateks (np. gumowe rękawiczki), żywność, reakcje na znieczulenie, jeżeli takie występowały w przeszłości. 

Kontrola zakażeń

Staramy się, aby pobyt w szpitalu był dla naszych Pacjentów bezpieczny, dlatego szczególną uwagę zwracamy na kwestię zakażeń szpitalnych i utrzymanie czystości. Skomplikowane procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym obejmują m.in.:

 • dbanie o czystość,
 • używanie sprzętów jednorazowych, takich jak: rękawiczki, strzykawki i in.,
 • wysokie standardy postępowania z materiałem zakaźnym,
 • sterylizacja narzędzi i wszystkich sprzętów używanych w szpitalu,
 • dezynfekcja sprzętów, siedzisk, używanie podkładów jednorazowych do przewozu i badania pacjentek,
 • stała kontrola czystości powierzchni mebli i sprzętów szpitalnych, rąk personelu.

Dbałość o czystość znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka wszelkich zakażeń. Dlatego bardzo prosimy:

 • myć ręce przed i po skorzystaniu z toalety,
 • regularnie korzystać z prysznica,

Jeżeli jest Pani po operacji lub porodzie, otrzyma Pani specjalne wskazówki dotyczące higieny intymnej oraz pielęgnacji rany pooperacyjnej.

Osoby odwiedzające też proszone są o zachowanie czystości rąk. W każdej sali pacjentów jest umywalka i mydło. Zanim osoba przychodząca z zewnątrz przywita się z Panią i zechce dotknąć noworodka, należy poprosić ją o umycie rąk.

Dieta

Jeżeli stosuje Pani specjalną dietę ze względów zdrowotnych lub przekonań, prosimy o taką informację przy przyjęciu Pani do oddziału. Po konsultacji z lekarzem i dietetykiem nasza kuchnia uwzględnia życzenia pacjentek, zwłaszcza jeżeli ma to wpływ na ich zdrowie. Jeżeli nie zgłosi Pani zastrzeżeń, podczas pobytu w szpitalu będzie Pani otrzymywała posiłki zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego, które będą zależały od Pani schorzenia.

Pory wydawania posiłków:

Śniadanie – godz. około 8.00

Obiad – godz. 13.00

Kolacja – godz. 16.30

Pacjentki na diecie cukrzycowej otrzymują dodatkowe posiłki o godz. 11.00 i 15.00

Aparatura medyczna

W procesie leczenia będą wykorzystywane niezbędne urządzenia medyczne. Prosimy, aby podczas pracy urządzeń nie korzystać z telefonu komórkowego, samodzielnie nie „podkręcać” kroplówek, nie wyłączać alarmów, ani nie dotykać pracujących urządzeń.

Walka z bólem

Staramy się, aby zminimalizować odczuwanie bólu u naszych pacjentów. U pacjentek rodzących stosujemy różne metody łagodzenia bólu oraz znieczulenia, pacjentki po operacjach otrzymują środki przeciwbólowe na życzenie. Mierzymy również odczuwanie bólu u noworodków i wszelkimi dostępnymi metodami staramy się ból niwelować.

Nie należy milczeć jeżeli boli. Każdy najmniejszy dyskomfort lub niepokój należy zgłosić położnej lub lekarzowi.

Środki ostrożności

Jeżeli zauważyła Pani coś niepokojącego lub podejrzanego co może, Pani zdaniem, być niebezpieczne, np. pozostawiona torba lub pakunek, wydobywający się dym, dziwny zapach, dziwnie zachowujące się osoby – prosimy powiedzieć o tym położnej lub pierwszej napotkanej osobie z personelu szpitala.

Jeżeli do Pani pokoju weszła osoba, której Pani nie zna, a nie jest to personel szpitala i nie jest to osoba, którą zna inna pacjentka z tego samego pokoju, prosimy o natychmiastowe wezwanie dzwonkiem alarmowym położnej lub pielęgniarki. Może to zapobiec kradzieży rzeczy osobistych.

W szpitalu działa system ostrzegania przeciwpożarowego. Podczas ćwiczeń może Pani usłyszeć wycie syreny lub inne dźwięki – prawdopodobnie wtedy odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe lub inne. Proszę się nie niepokoić – takie ćwiczenia są trwałym elementem polityki bezpieczeństwa, które ma na celu ochronę życia i zdrowia pacjentów oraz pracowników szpitala. 

Strefa wolna od palenia tytoniu. Alkohol i inne używki

Szpital, jak każda inna instytucja lecznicza, jest strefą wolną od dymu tytoniowego. Zakaz palenia dotyczy również balkonów i miejsc w pobliżu wejścia do budynku szpitala.  Palenie na terenie szpitala jest ustawowo karane grzywną w wysokości 500 zł.

Na terenie szpitala zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób pod wpływem napojów wyskokowych i narkotycznych.

Opieka psychologiczna

W szpitalu pracuje psycholog, z którym w razie potrzeby można porozmawiać  o niepokojach związanych z planowaną operacją, stanem związanym z urodzeniem dziecka, o wątpliwościach. Jeżeli potrzebuje Pani wsparcia, prosimy powiedzieć o tym położnej lub pielęgniarce.

Opieka duszpasterska

W każdą niedzielę w szpitalnej kaplicy pw. św. Beretty Mola na I piętrze obok Oddziału Ginekologicznego odbywają się Msze święte, ksiądz odwiedza obłożnie chore lub niechodzące pacjentki w salach. Jeżeli jest Pani innego wyznania niż rzymsko-katolickiego, a chciałaby Pani skontaktować się z duchownym swego wyznania, kontakty do ośrodków różnych wyznań znajdują się na tablicy w każdym oddziale. 

Pracownik ds. społecznych

Zadaniem pracownika ds. społęcznych jest pomoc w załatwianiu formalności urzędniczych w przypadku śmierci dziecka, pozostawienia dziecka, śmierci pacjentki.

Rzeczy osobiste i kosztowności

Prosimy nie zabierać ze sobą do szpitala kosztownych rzeczy, zwłaszcza biżuterii, drogich zegarków. Do operacji będzie Pani poproszona o zdjęcie metalowych rzeczy, które trzeba będzie zostawić w depozycie. Do szpitala najlepiej zabrać absolutnie niezbędne rzeczy, jak np.: koszulę nocną, szlafrok, ręczniki, kosmetyki, szczoteczkę do zębów, książkę lub czasopisma do czytania. Szczegóły są podane w dziale „Jak przygotować się do pobytu w szpitalu).  Można zabrać ze sobą minimalną ilość gotówki, aby w szpitalnym kiosku kupić codzienną prasę i drobne rzeczy. Rodzina może codziennie donieść pieniądze lub inne rzeczy, których będzie Pani brakowało.

Bardzo prosimy o pilnowanie rzeczy osobistych i nie pozostawianie ich bez opieki. 

Osoby głuchonieme i ociemniałe

Jeżeli jest Pani osobą z upośledzeniem słuchu, mowy lub wzroku, a nie ma Pani  opiekuna, prosimy o uprzedzenie personelu szpitala o tym fakcie przed planowanym terminem pobytu. Pozwoli to nam odpowiednio przygotować się do Pani przyjęcia. Jeżeli ma Pani psa przewodnika, może on asystować Pani podczas całego pobytu w szpitalu oprócz ewentualnego zabiegu w pokoju zabiegowym lub sali operacyjnej. 

Osoby obcojęzyczne

Jeżeli nie mówi Pani po polsku lub mówi Pani słabo, prosimy o uprzedzenie personelu szpitala o tym fakcie przed planowanym terminem pobytu. 

Obecność studentów medycyny podczas badań

Decydując się na leczenie w naszym szpitalu, prosimy pamiętać, że jednym z naszych zadań jest nauczanie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci uczestniczą przy udzielaniu świadczeń medycznych – oznacza to, że nie biorą czynnego udziału w badaniu, chybaże pacjentka wyrazi na to zgodę. Studentki położnictwa i pielęgniarstwa wspierają pacjentki rodzące, pomagają w pielęgnacji.

Tu można zapoznać się z obwarowaniami prawnymi dotyczącymi obecności studentów podczas badań

Inni pracownicy szpitala

Może się zdarzyć, że do sali będzie musiała wejść osoba z działu technicznego szpitala, np. w celu naprawienia uszkodzonego sprzętu, przywrócenia elektryczności, wymiany świetlówki lub żarówki. Każdy nasz pracownik posiada identyfikator wg określonego wzoru. Jeżeli ma Pani wątpliwość, czy na pewno jest to pracownik szpitala, prosimy zapytać o identyfikator. Można też wezwać dzwonkiem alarmowym położną lub pielęgniarkę. 

Badanie satysfakcji pacjenta

Regularnie badamy stopień satysfakcji pacjenta, badania odbywają się systematycznie w kolejnych oddziałach. Jeżeli w oddziale w czasie Pani pobytu nie odbywa się badanie, swoje uwagi może Pani wpisać do zeszytu uwag, który znajduje się w każdym oddziale na korytarzu. 

Wypis ze szpitala

O dniu wypisu lekarz informuje zazwyczaj podczas porannego obchodu. Przy wypisie otrzyma Pani Kartę Informacyjną, gdzie będą zamieszczone zalecenia dotyczące dalszej terapii, przyjmowania leków, rehabilitacji, pielęgnacji. Jeżeli urodziła Pani dziecko, otrzyma Pani również dokumentację noworodka i zalecenia dot. dalszego postepowania.

Wyjście ze szpitala może też odbyć się na Pani życzenie w każdej chwili. Zostanie Pani poinformowana o ryzyku takiej decyzji, poproszona o podpisanie stosownego formularza i wypuszczona do domu.

Opuszczając szpital prosimy o zabranie ze sobą wszystkich rzeczy, zwłaszcza pieniędzy, kosztowności, telefonu, kosmetyków, ręczników, innych rzeczy osobistych, również zostawionych w depozycie. Bardzo prosimy o zabranie z lodówki swojego jedzenia.

Szpitalny bufet

Na poziomie -1 znajduje się bufet. Do godz. 11.00 można kupić śniadania, np. kilka rodzajów kanapek, jajecznicę, sałatki,  kiełbaski na ciepło, ciasta. Od godz. 13.00 wydawane są dania obiadowe. Wszystkie posiłki są przyrządzane na miejscu przez naszą kuchnię. Polecamy.

Bufet czynny pon.-pt w godz. 8.00-17.00, sob.-nie. w godz. 13.00-17.00.

Kiosk

Codzienną prasę, czasopisma, podstawowe kosmetyki, środki higieny osobistej, akcesoria do karmienia piersią, wody, soki, kanapki i sałatki oferuje kiosk na parterze szpitala.

Kiosk czynny pon.-pt. 8-19

Sob.-nie. 10-16

Ogród

Szpitalny ogród znajduje się od strony ul. Karowej, na jego terenie stoją altanki, w których można odpocząć. Jeżeli jest Pani pacjentką szpitala, przed wyjściem do ogrodu trzeba poinformować o tym położną. Do ogrodu nie wychodzimy z noworodkami.

Zasady kopiowania dokumentów medycznych

1. Pacjentka lub osoba upoważniona składa na piśmie podanie do Samodzielnej Sekcji Statystyki Medycznej o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej z pobytu w Szpitalu lub leczenia ambulatoryjnego w Specjalistycznej Poliklinice. Kopia dokumentacji medycznej jest wykonywana również na prośbę przesłaną pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - odbiór wykonanej kopii dokumentacji jest osobisty lub przez osobę upoważnioną przez pacjentkę. Pobierz formularz podania.

2. Podanie o dokumentację ze Specjalistycznej Polikliniki odbierane jest przez rejestratorkę Specjalistycznej Polikliniki w celu skopiowania dokumentacji medycznej pacjentki.

3. Każda odbitka musi być ostemplowana pieczątką o treści "Za zgodność z oryginałem".

4. Przed przekazaniem kopii dokumentacji medycznej do zatwierdzenia do wydania, Kierownik Kliniki lub Kierownik Specjalistycznej Polikliniki na podaniu pacjentki potwierdza wiarygodność kopii z oryginałem.

5. Kopia dokumentacji medycznej przed wydaniem pacjentce lub osobie upoważnionej musi być zatwierdzona przez z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa.

6. Kalkulację kosztu kopiowania dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości kopii x koszt odbitki.

7. Pacjentka lub upoważniona przez nią osoba uiszcza wyliczoną kwotę w Rejestracji Specjalistycznej Polikliniki i kwituje odbiór kserokopii dokumentacji medycznej (szpitalnej), dokumentacji z leczenia w Specjalistycznej Poliklinice - w rejestracji polikliniki.

8. Samodzielna Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych oraz rejestracja Specjalistycznej Polikliniki prowadzą książkę "Ewidencja wydawanych kopii dokumentów medycznych" wg wzoru.

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r poz 836), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r., począwszy od 1 czerwca 2019 r.  ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1. Za jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8,02 zł netto +1,81 VAT= 9,86 zł brutto
2. Za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,28 zł netto + 0,06 VAT= 0,34 zł brutto
3. Opłata za przesłanie kserokopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji przesyłką pocztową - według stawek Poczty Polskiej.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.