Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych

(kod CPV 85145000-7)

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowa 2 (tel. 0-22 59-66-160) na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (kod CPV 85145000-7).

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych. Informacje
na temat rodzajów i przewidywanej liczby badań w okresie obowiązywania umowy oraz czasu wykonania badania, znajdują się w Formularzu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę, przygotowaną zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych, należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych”, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala, pok. Nr 28 w godz. 8.00 – 15.00 w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10.15 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (pokój nr 28). Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Szpitala (sekretariat, pok. Nr 28) lub na stronie internetowej Szpitala www.szpitalkarowa.pl.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala www.szpitalkarowa.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2022 r. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku  w wyniku naruszenia przez Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej lub Komisję Konkursową zasad przeprowadzania konkursu mogą składać środki odwoławcze: skargi lub protesty.