Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy ze specjalnością neonatologia oraz lekarzy realizujących specjalizację w dziedzinie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie zatrudni lekarzy ze specjalnością neonatologia oraz lekarzy realizujących specjalizację w dziedzinie neonatologii

Cel zatrudnienia:
– sprawowanie opieki lekarskiej (w tym pełnienie dyżurów medycznych) w Klinice Neonatologii i IntensywnejTerapii Noworodka.

Wymagania:
• wykształcenie medyczne,
• specjalizacja z neonatologii,
• elastyczność, operatywność, zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność podejmowania decyzji,
• odporność na stres.
Oferujemy:
• zatrudnienie w jednej z wybranych form:
– umowa o pracę
– umowa zlecenie
– kontrakt;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające w swojej treści poniższą klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
prosimy składać na adres:

szkolenia@poczta.szpitalkarowa.pl
Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych i Szkoleń

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@szpitalkarowa.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Warszawa dn. 16.01.2024 r.

2024_01_16_ogłoszenie_lekarz_neonatolog