Rodo

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe unijne przepisy – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Szpital Karowa Państwa danych osobowych.

rodo

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;

2) administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalkarowa.pl;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (dot. np. laboratoriów zewnętrznych, kancelarii prawnych, dostawców oprogramowania, zewnętrznych audytorów, zleceniobiorców świadczących usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

rodo 2

Rodo

Z zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

5) Prawo państwa do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez szpital, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

6) Prawo państwa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez szpital nie znajduje zastosowania, gdyż mogłoby utrudnić realizację celów zdrowotnych.

7) Prawo Państwa do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez szpital, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

8) Prawo Państwa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez szpital, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.