Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady kopiowania dokumentów medycznych

1. Pacjentka lub osoba upoważniona składa na piśmie podanie do Samodzielnej Sekcji Statystyki Medycznej o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej z pobytu w Szpitalu lub leczenia w Specjalistycznej Poliklinice. Kopia dokumentacji medycznej jest wykonywana również na prośbę przesłaną pocztą elektroniczną na adres statystyka@poczta.szpitalkarowa.pl – odbiór wykonanej kopii dokumentacji jest osobisty lub przez osobę upoważnioną przez pacjentkę. 

 

2. Podanie odbierane jest przez rejestratorkę Specjalistycznej Polikliniki, w celu skopiowania dokumentacji medycznej pacjentki.

3. Każda odbitka musi być ostemplowana pieczątką o treści „Za zgodność z oryginałem”.

4. Przed przekazaniem kopii dokumentacji medycznej do zatwierdzenia do wydania, Kierownik Kliniki lub Kierownik Specjalistycznej Polikliniki na podaniu pacjentki potwierdza wiarygodność kopii z oryginałem.

5. Kopia dokumentacji medycznej przed wydaniem pacjentce lub osobie upoważnionej musi być zatwierdzona przez z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa.

6. Kalkulację kosztu kopiowania dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości kopii x koszt odbitki.

7. Pacjentka lub upoważniona przez nią osoba uiszcza wyliczoną kwotę w Rejestracji Specjalistycznej Polikliniki i kwituje odbiór kserokopii dokumentacji medycznej (szpitalnej), dokumentacji z leczenia w Specjalistycznej Poliklinice – w rejestracji polikliniki. Odbiór kserokopii wyników badań w dni robocze w godzinach 7.30 – 17.30.

8. Samodzielna Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych oraz rejestracja Specjalistycznej Polikliniki prowadzą książkę „Ewidencja wydawanych kopii dokumentów medycznych” wg wzoru.

9. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację po raz pierwszy, każda następna kopia jest płatna.

Zmiany dla pacjentów wprowadza tzw. ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Ustawa porządkuje przepisy, ostatecznie rozstrzygając, że pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo. Ustawę wprowadzono, zr względu na to, że od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r poz 836), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r., począwszy od 1 czerwca 2019 r.  ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1. Za jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,95 zł netto +2,05 VAT= 11,00 zł brutto
2. Za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,31 zł netto + 0,07 VAT= 0,38 zł brutto
3. Opłata za przesłanie kserokopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji przesyłką pocztową – według stawek Poczty Polskiej.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ( WYNIKI BADAŃ) W SPECJALISTYCZNEJ POLIKLINICE

Zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku pacjent ma prawo do uzyskania kserokopii wyników badań.

Pacjent , jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mogą złożyć wniosek o udostępnienie wyników badań w następujący sposób:

– pisemnie

– ustnie

– drogą komunikacji elektronicznej na adres : bszczerbinska@poczta.szpitalkarowa.pl

Kserokopie wyników badań zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki , w najszybszym możliwym terminie. Za wykonanie kserokopii badań pacjent wnosi odpowiednią opłatę zgodnie z art.28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .Płatność przyjmowana jest gotówką lub kartą płatniczą.

Możliwość odebrania kserokopii pacjent może potwierdzić pod numerem telefonu

22 59 66 175 w godzinach 7.30 – 14.30

22 59 66 301 w godzinach 14.30 – 17.45

Odbiór wykonanych kserokopii możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.45

Kserokopie wyników badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Pierwsza kserokopia badań wykonywana jest bezpłatnie.

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez IKP – Internetowe Konto Pacjenta.