Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Zasady kopiowania dokumentów medycznych

  1. Pacjentka lub osoba upoważniona składa na piśmie podanie do Samodzielnej Sekcji Statystyki Medycznej o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej z pobytu w Szpitalu lub leczenia w Specjalistycznej Poliklinice. Kopia dokumentacji medycznej jest wykonywana również na prośbę przesłaną pocztą elektroniczną na adres statystyka@poczta.szpitalkarowa.pl – odbiór wykonanej kopii dokumentacji jest osobisty lub przez osobę upoważnioną przez pacjentkę.
  2. Podanie odbierane jest przez Statystyka Medycznego w pok. 34, w celu skopiowania dokumentacji medycznej pacjentki.
  3. Każda odbitka jest ostemplowana pieczątką o treści „Za zgodność z oryginałem”.
  4. Kopia dokumentacji medycznej przed wydaniem pacjentce lub osobie upoważnionej musi być zatwierdzona do wydania przez zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa.
  5. Pierwsza kopia jest wydawana bezpłatnie, kalkulację kosztu ponownego kopiowania dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron x koszt odbitki.
  6. Dokumentacja jest wydawana pacjentowi, opiekunowi ustawowemu, osobie upoważnionej, może być wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru koszty wysyłki opłaca pacjent na podstawie faktury, wyniki badań mogą być wysłane pocztą elektroniczną po zaszyfrowaniu.
  7. Pacjentka lub upoważniona przez nią osoba uiszcza wyliczoną kwotę w Rejestracji Specjalistycznej Polikliniki. Odbiór kserokopii dokumentacji oraz wyników badań histopatologicznych odbywa się w dni robocze w godzinach 7.30 – 14.30 w czwartki do godz.17.30.
  8. Samodzielna Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji prowadzi Rejestr udostępnień kopii dokumentacji medycznej  w którym odnotowuje wydanie dokumentacji.
  9. Kopia dokumentacji oraz wyniki badań histopatologicznych wydawane są na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ( WYNIKI BADAŃ) W SPECJALISTYCZNEJ POLIKLINICE

Zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku pacjent ma prawo do uzyskania kserokopii wyników badań.

Pacjent , jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mogą złożyć wniosek o udostępnienie wyników badań w następujący sposób:

– pisemnie

– ustnie

– drogą komunikacji elektronicznej na adres : bszczerbinska@poczta.szpitalkarowa.pl

Kserokopie wyników badań zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki , w najszybszym możliwym terminie. Za wykonanie kserokopii badań pacjent wnosi odpowiednią opłatę zgodnie z art.28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Płatność przyjmowana jest gotówką lub kartą płatniczą.

Możliwość odebrania kserokopii pacjent może potwierdzić pod numerem telefonu

22 59 66 175 w godzinach 7.30 – 14.30

22 59 66 301 w godzinach 14.30 – 17.45

Odbiór wykonanych kserokopii możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.45

Kserokopie wyników badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Pierwsza kserokopia badań wykonywana jest bezpłatnie.

Dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez IKP – Internetowe Konto Pacjenta.