Odeszła Profesor Jadwiga Kuczyńska – Sicińska

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci wybitnego Specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa

prof. dr hab. n. med. Jadwigi Kuczyńskiej – Sicińskiej, która odeszła dziś w nocy w wieku 95 lat.

Pani Profesor całe lekarskie życie od roku 1953 aż do śmierci związana była z naszym szpitalem, z Kliniką Ginekologii Położnictwa i Ginekologii ( 1953-54),

później przemianowaną na II Klinikę Położnictwa i Ginekologii ( 1956-1999). Kierowała nią przez 18 lat (1981-1999).

Ogromny wkład w funkcjonowanie naszego szpitala włożyła jako Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa naszej placówki ( 1989 – 2016 ).

Jej niewątpliwą zasługą było odbudowanie szpitala w sensie dosłownym po długotrwałym remoncie, kiedy to nasz zespół zmuszony był pracować w innych lokalizacjach.
Przywróciła również do życia II Katedrę i Klinikę Ginekologii i Położnictwa jako prężnie działający ośrodek naukowy.

W pierwszych latach z powodzeniem kierowała jednym z najmłodszych w kraju zespołów lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Pani Profesor pełniła liczne funkcje, była m.in. Dyrektorem Instytutu Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Specjalistą wojewódzkim ds. ginekologii i położnictwa, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie,

Prezesem Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prowadziła m.in. pionierskie prace eksperymentalne i kliniczne z patologii nerek i nadciśnienia tętniczego ciąży.

To dzięki Niej na świat przyszły setki tysięcy dzieci.

Pani Profesor przyczyniała się do rozwoju polskiej medycyny oraz kadr medycznych i naukowych: była Opiekunem wielu specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii,

Jej wkład w naukę to 4 habilitacje ( w tym obecnie trzech profesorów) i 18 doktoratów.

Jest Autorką ponad 260 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 100 komunikatów zjazdowych.

Jej liczne zasługi dla polskiej medycyny znalazły uznanie na szczeblu krajowym.

Była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wraz z odejściem Pani Profesor kończy się pewna era w dziejach naszego szpitala.

Jak najpiękniej umiemy, dziękujemy Pani Profesor za wkład w rozwój naszej placówki przez 70 lat!

Niech spoczywa w pokoju!

Bliskim Pani Profesor przekazujemy słowa otuchy i wsparcia.

Dyrekcja i cały Zespól
Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

 

Ostatnie pożegnanie Pani Profesor odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2024 r. o godzinie. 11.00

w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych.