Regulamin odwiedzin obowiązujący w Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej

§1

W odwiedziny do pacjentów zapraszamy codziennie w godzinach 12:00 – 20:00 jednak, aby nie zakłócać pracy Szpitala i spokoju innych starajmy się przestrzegać prostych zasad:

 • osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia masek zakrywających usta i nos,
 • przed wejściem do Szpitala należy dokładnie wytrzeć obuwie oraz pozostawić wierzchnie okrycie w szatni,
 • pacjentek nie może odwiedzać osoba z objawami infekcji,
 • w oddziale należy umyć i zdezynfekować ręce,
 • ze względu na zwiększone ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych wieku dziecięcego nie zaleca się odwiedzin przez dzieci poniżej 12 roku życia,
 • zaleca się, aby jedną pacjentkę jednoczasowo odwiedzała jedna osoba,
 • w czasie obchodu lekarskiego odwiedzający nie mogą przebywać w sali pacjentek,
 • nie należy siadać na łóżkach pacjentek,
 • na terenie Szpitala nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym,
 • na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.

§2

W Sali Nadzoru Poznieczuleniowego odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach 17:00 – 19:00 – czas odwiedzin u jednej pacjentki ograniczony do 15 min.

§3

Osobom nieupoważnionym nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta.

W godzinach popołudniowych, tj. 17:00 – 20:00, informacje o stanie zdrowia pacjenta osoby upoważnione mogą uzyskać u lekarza dyżurnego.

§4

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
 2. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być poproszone o opuszczenie Szpitala.

§5

Ze względów epidemicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać przez Dyrektora Szpitala czasowo wstrzymane lub ograniczone.

§6

Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników, ochrony mienia, a także zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę w Szpitalu został wprowadzony nadzór wewnętrznych pomieszczeń Szpitala oraz terenu wokół Szpitala (monitoring). Pomieszczenia monitorowane są oznakowane.