Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 51/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 7 lipca 2022 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęte zostały dwie oferty:

  1. Prywatna Praktyka Lekarska Maciej Gołoś

ul.  Okrąg 8/10A m. 39

00-407 Warszawa

  • Praktyka Lekarska Anna Krzyk

ul. Senatorska 24 m. 18

00-095 Warszawa

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Warszawa, dnia 22.07.2022 r.