Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie neonatologii

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie ul. Karowa 2

działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS

i zaprasza do składania ofert przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii.

Powyższe świadczenia będą udzielane w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w ramach umów cywilnoprawnych, zawartych na okres 1 roku.

Szczegółowe warunki konkursu: Informacje o szczegółowych warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej Szpitala www.szpitalkarowa.pl. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na udostępnionym przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie formularzu ofert. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Szpitala.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie neonatologii” w terminie do dnia  20 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
w Dziale Spraw Pracowniczych i Szkoleń Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu Zamówienie wraz
z dołączonymi do oferty dokumentami nie podlegają zwrotowi.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 8:30.

Oferentom przysługuje prawo wnoszenia skarg i protestów na zasadach określonych
w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 2176 z późn. zm.).

O rozstrzygnięciu konkursu informuje się na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie,
w terminie 5 dni roboczych.

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Warszawa dn. 06.04.2022 r.