Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane
 w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

I.  Komisja powołana Zarządzeniem Nr 26/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 17 marca 2022 r. informuje, że przeprowadzone postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne z zakresu położnictwa i ginekologii nie zostało rozstrzygnięte.

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego
     im. Ks. Anny Mazowieckiej www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Warszawa, dnia 29.03.2022 r.