Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

wykonywane w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

I. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 28/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej z dnia 6 kwietnia 2022 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyjęte zostały dwie oferty:

  1. HugMED Agata Wójcik-Sęp

ul. Jana Pohoskiego, nr 2 lok. 62
02-703 Warszawa

  • Prywatna Praktyka Lekarska Kaja Krawczyk

ul. Ebro 21

01-490 Warszawa

II. Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej www.szpitalkarowa.pl

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora podmiotu leczniczego Udzielającego Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Warszawa, dnia 28.04.2022 r.