Oddział Anestezjologii z Salą Nadzoru Poznieczuleniowego

Kierownik Oddziału Anestezjologii lek. Wiesław Schubert – II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.

Położna Oddziałowa – położna Agnieszka Kłosowska

Położna koordynująca Salę Nadzoru Poznieczuleniowego – Anna Kaczmarz

Oddział Anestezjologii

Oddział Anestezjologii

Zakres działalności leczniczej:

Wizyta przedoperacyjna ( wywiad i badanie pacjentki przed znieczuleniem, ocena stanu klinicznego i wybór rodzaju znieczulenia, ocena stopnia ryzyka znieczulenia; przygotowanie farmakologiczne do znieczulenia i operacji). Wykonywanie znieczuleń: do operacji ginekologicznych i cięcia cesarskiego (znieczulenia w bloku operacyjnym), do krótkich zabiegów ginekologicznych (w gabinetach zabiegowych ) i położniczych (w Sali porodowej), analgezja zewnątrzoponowa porodu i znieczulenia dożylne porodu (w bloku porodowym). Nadzór nad pacjentkami po operacji (Sala Nadzoru Poznieczuleniowego – SNP) obejmujący leczenie bólu pooperacyjnego, leczenie okołooperacyjnych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i zaburzeń krzepliwości, leczenie krwią i płynami krwiozastępczymi. Przeprowadzanie reanimacji i resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach zespołu reanimacyjnego we wszystkich oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć, poradniach Specjalistycznej Polikliniki itd.

Szkolenie lekarzy i pielęgniarek stażystów, szkolenie lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W strukturę Oddziału Anestezjologicznego wchodzi Sala Nadzoru Poznieczuleniowego (SNP). Przebywają tam pacjentki po operacjach i zabiegach wymagające obserwacji i ciągłego monitorowania podstawowych funkcji życiowych. W klimatyzowanej sali znajduje się 8 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny: kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssaki, elektrokardiogram, respirator, aparat USG, defibrylatory, ogrzewacz kocykowy do ciała, ogrzewacz przepływowy do płynów, elektryczne łóżka. Dla bezpieczeństwa i komfortu pacjentek w sali znajduje się punkt położnych oraz obowiązuje system ciągłego monitorowania pacjentek.

W oddziale podejmuje się działania z zakresu świadczeń leczniczych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych, a także rehabilitacyjnych . Czas pobytu w Sali Nadzoru Poznieczuleniowego uzależniony jest od stanu pacjentki. Decyzję o przyjęciu pacjentki do SNP podejmuje lekarz anestezjolog. Przeniesienie pacjentki do innego oddziału szpitala lub innego szpitala wymaga również zgody lub kontrasygnaty lekarza ginekologa.

Kadrę oddziału stanowią lekarze anestezjolodzy oraz wysoko wykwalifikowana kadra położnych.

Sala Nadzoru Poznieczuleniowego
Sala Nadzoru Poznieczuleniowego
Sala
Sala Nadzoru Poznieczuleniowego
Sala
Sala Nadzoru Poznieczuleniowego